PALOKATKO KUOPIO

Palokatko estää tulen leviämisen

Rakennus tulee jakaa rakennusmääräysten mukaisiin palo-osastoihin, joiden tarkoituksena on estää palon leviäminen palo-osastosta toiseen. Samalla estetään haitallisten savukaasujen leviäminen ja turvataan henkilöturvallisuus. Palo-osastoinnin ja palokatkojen määräykset pohjautuvat rakentamismääräyskokoelman osaan E1.

Oikein suunnitelluilla ja toteutetuilla palokatkoilla turvataan palon syttyessä rakennuksessa olevien henkilöiden turvallinen poistuminen viereisten tilojen kautta. Palokatkoilla pyritään rajaamaan aineelliset vahingot ainoastaan kyseiseen palo-osastoon. Näin pelastushenkilökunta saa lisää aikaa palon sammuttamiseen ja aineelliset vahingot pysyvät mahdollisimman vähäisinä. Palokatkoilla lisätään myös pelastajien työturvallisuus.

Palon sattuessa palo-osastoinnilla pyritään rajoittamaan omaisuusvahinkoja sekä suojaamaan naapureita ja helpottamaan pelastus- ja sammutustoimia. Myös rakennuksesta poistumista varten suunnitellaan asianmukaiset hätäpoistumistiet. Osastointilajit ovat rakennusmääräyksessä kerrososastointi, käyttötapaosastointi sekä pinta-alaosastointi. 

Palokatkokartoitus, asennukset ja korjaukset

Palokatkokartoituksella, palokatkoasennuksilla sekä palokatkojen korjauksilla varmistetaan rakennuksen ja henkilöiden turvallisuus.

Esimerkiksi kerrostalossa jokainen huoneisto on oma palo-osastonsa, jolloin tavoitteena on estää palon leviäminen asunnosta toiseen. Kun asuntojen seinien läpi viedään vesiputkia tai sähköjohtoja, täytyy palo-osaston tiiveys varmistaa. Läpivientikohdassa tarvitaan siis palokatkoa, joka on palo-osastojen välisten aukkojen paloeriste ja tiivistys. Käytettävät palokatkot sekä läpiviennit valitaan aina palo-osaston paloluokan mukaisesti.

Palo-osastoille määritellään paloluokka, joka kertoo kuinka kauan tilan pitää kestää paloa. Jotta paloluokka toteutuisi, optimoidaan läpivientiaukkojen koko juuri sopivaksi käytettävälle palokatkomenetelmälle. Näin asennetut läpiviennit saadaan täyttämään seinän paloluokkavaatimukset ja viereinen palo-osasto säästyy tulipalolta vähintään rakenteen paloluokituksen ajan.

Palokatkojen suunnittelu

Koulutetut palokatkoasentajat hoitavat rakennusten palokatkoasennukset, olemassaolevien palokatkojen kuntoarvioinnin sekä tarkastuksen. Alalla toimivat palokatkoasentajat tuntevat materiaalien soveltuvuuden eri rakenteisiin ja osaavat tiivistää läpiviennnit nykymääräyksien mukaisesti. Rakennussuunnittelun ja palokatkosuunnittelun yhteistyötä takaa, että paloturvallisuus täyttyy. Ajoissa tehdyt suunnitelmat varmistavat, että läpivientien tiivistykset palokatkoilla pystytään tekemään ja tarkistamaan ennen niiden peittämistä rakenteessa.

Palokatkokartoituksessa asennettavien palokatkojen luokka ja laatu tarkistetaan. Virheelliset tai puuttuvat palokatkot ovat valitettavasti syy tulen sekä savun leviämiseen varsinkin laitosten ja toimitilarakennusten tulipaloissa. Siksi palokatkokartoitus ja tarkastus olisi hyvä teettää, jos palokatkojen asennuksesta ei ole merkintää. Myös muutostöiden yhteydessä palokatkojen soveltuvuus tulisi varmistaa. Suosituksena on, että asennettujen palokatkojen tarkastukset tehtäisiin 5-10 vuoden välein.

Niin kerrostalon, omakotitalon kuin toimitilarakennuksenkin paloturvallisuuteen tulee panostaa, jotta vältytään henkilö- ja omaisuusvahingot. Palokatkot suunnitellaan yksilöllisesti kuhunkin rakennukseen. Suunnittelussa huomioidaan palo-osastoille määritetyt paloluokat sekä rakenteelliset ominaisuudet. Rakenteiden paloturvallisuus ei saa myöskään käytön myötä merkittävästi huonontua. Asennettavien läpivientien ja palokatkojen on vastattava palo-osaston paloluokkaa. Läpivientien paloluokkaan vaikuttavat muun muassa putkien materiaalit sekä halkaisijat. Laadukkaat palokatkot estävät muoviputkien sulamisen ja tulipalon leviämisen. Huolella toteutettu palokatkotyö sekä ensiluokkaiset materiaalit takaavat laatuvaatimukset täyttävän työn jäljen.